Over grenzen… | Gemeente Utrecht

Over grenzen…dynamiek tussen buurt, multiprobleemgezinnen en hulpverlening in Zuilen, Noordoost en Ondiep. In opdracht van de gemeente Utrecht onderzocht ik samen met Jan Bour het aantal gezinnen en de problematiek van hulpverlening rond deze gezinnen.

Samenvatting:
Multiprobleemgezinnen vormen een dynamisch geheel met een veel grotere groep risicogezinnen. Een adequate aanpak van multiprobleemgezinnen kan alleen in samenhang met een aanpak van deze risicogezinnen.

Kennis over deze gezinnen en een (vertrouwens)relatie met deze gezinnen vormt de basis voor signalering, vroeginterventie en een adequate ondersteuning. Deze kennis en vertrouwensrelatie kan alleen in langdurig contact tussen professionals en gezinnen opgebouwd worden. Dit vraagt om continuïteit en commitment van professionals in de buurten, maar ook van hun management en het (wijk)bestuur.

In de gezinnen gaan periodes waarin veel problemen gelijktijdig spelen, vloeiend over in periodes van relatieve rust en andersom. De hulpverlening rond deze gezinnen moet deze bewegingen kunnen volgen. Dit vraagt om buurtgebonden professionals die zowel extensief vinger-aan-de-pols-contact als intensieve gezinscoaching kunnen bieden. Een team van professionals dat signaleert maar ook flexibel en slagvaardig reageert op deze signalen.

Professionals die langdurig in de buurten werken, willen en kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van multiprobleem- en risicogezinnen. Om deze rol te vervullen moeten zij meer armslag krijgen om signalen op te pakken en ‘door te begeleiden’. Grensoverschrijding van de formele taken is hierbij niet uitgesloten. Kleinschalige samenwerkingsverbanden op buurtniveau tussen professionals van verschillende disciplines zijn hierbij onontbeerlijk.